Kvalitetspolicy

Syftet med vår kvalitetspolicy är att säkerställa att JPC Entreprenad AB tillgodoser våra kunders önskemål och förväntningar på den levererade tjänsten, samt att vi bidrar till en ökad lönsamhet i företaget.

Detta sker genom att vi:

 • Fortlöpande utvecklar, följer upp och förbättrar företagets processer och rutiner.
 • Planerar våra projekt och resurser effektivt, och säkerställer att korrekt information går ut till varje anställd.
 • Fastställer ansvarsområden och arbetsmetoder för varje anställd samt till underentreprenörer och leverantörer.
 • Anställer kompetent personal med dokumenterad utbildning, och fortlöpande kompetensutvecklar personalen och informerar om nya material, arbetsmetoder och förändringar i lagar, regler och normer.
 • Arbetar med egenkontroller, avstämning, uppföljning och förbättring av arbetet ute på arbetsplatserna.
 • Alltid strävar efter att utföra arbetet i enlighet med gällande normer och branschregler.
 • Använder moderna och energieffektiva maskiner, hjälpmedel och byggmaterial för att säkerställa ett effektivt och professionellt byggande.
 • Använder digitala hjälpmedel, arbetar för en fungerande dialog och enkelt informationsflöde mellan kund, arbetsledning  & anställd.
 • Levererar rätt kvalitet till avtalat pris och på avtalad tid.
 • Är lyhörda och agerar respektfullt och professionellt gentemot kunder och medarbetare.
 •  Alltid arbetar för ett ökat engagemang och ansvarstagande hos vår personal.

JPC Entreprenad AB, Stockholm 2018