Om OSS

Allt inom markentreprenad

JPC Entreprenad är ett mark- och anläggningsföretag som satsar på långsiktiga helhetslösningar. Vårt fokus ligger framför allt på markarbeten, där vi hjälper våra kunder genom hela projektet – från ax till limpa.

Vår breda kompetens i kombination med våra goda samarbetspartners, gör oss till en partner att lita på. 

Vårt yttersta mål är alltid att i samråd med våra kunder leverera en kostnadseffektiv, professionellt utförd och kvalitetssäkrad tjänst. 

JPC Entreprenad är ditt trygga val

JPS:s kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy syftar till att leverera beställda produkter och tjänster i rätt utförande och i rätt tid och att säkra kvaliteten för varje enskilt uppdrag, vilket leder till en produkt som vi och kunderna är nöjda med. Vi ska även i vår verksamhet främja miljön och långsiktigt verka för detta.

Vi ska med utgångspunkt i våra kunders önskemål och krav arbeta fram det bästa alternativet ur miljösynpunkt avseende material, maskiner, underentreprenörer samt för varje enskilt projekt. 

Vår kvalitetspolicy speglar företagets syn på kvalitet. Vi tillgodoser våra kunders önskemål och förväntningar på den levererade tjänster, samt att vi bidrar till en ökad lönsamhet i företaget. 

Detta sker genom att vi:

 • Fortlöpande utvecklar, följer upp och förbättrar företagets processer och rutiner. 
 • Planerar våra projekt och resurser effektiv, och säkerställer att korrekt information går ut till varje anställd. 
 • Fastställer ansvarsområden och arbetsmetoder för varje anställd samt till underentreprenörer och leverantörer
 • Anställer kompetent personal med dokumenterad utbildning, och fortlöpande kompetensutvecklar personalen och informerar om nya material, arbetsmetoders och förändringar i lagar, regler och normer. 
 • Arbetar med egenkontroller, avstämning, uppföljning och förbättring av arbetet ute på arbetsplatserna.
 • Alltid strävar efter att utföra arbetet i enlighet med gällande normer och branschregler. 
 • Använder moderna och energieffektiva maskiner, hjälpmedel och byggmaterial för att säkerställa ett effektiv och professionellt byggande. 
 • Använder digitala hjälpmedel, arbetar för en fungerande dialog och enkelt informationsflöde mellan kund, pris och på avtalad tid. 
 • Är lyhörda, agerar respektfullt och professionellt gentemot kunder och medarbetare. 
 • Alltid arbetar för ett ökat engagemang och ansvarstagande hos vår personal.
JPC Entreprenad AB, Stockholm 2022. 


Syftet med vår arbetsmiljöpolicy är att säkerställa att JPC Entreprenad AB:s arbetsplatser är sunda, trygga och hälsosamma samt skapa en trevlig arbetsmiljö där varje dag skall avslutas utan olyckor eller tillbud. 

Detta skall ske genom att:

 • Ha en väl fungerande planering för att minska stress och missnöje. 
 • Allt arbete skall utföras på ett sådant sätt att kraven i arbetsmiljölagen och andra avtal uppfylls.
 • Utbilda skyddsombudet och personalen i arbetsmiljöfrågor samt JLR och första hjälpen. 
 • Alla anställda skall ha tillgång till erforderliga hjälpmedel och skyddsutrustning på arbetsplatsen. 
 • Alla servicebilar skall vara utrustade med första hjälpen och brandsläckare. 
 • Hålla ordning och reda på verktyg, maskiner och material samt regelbundet städa arbetsplatsen.
 • Systematiskt identifier risker och förebygga skador.
 • Ha nolltolerans mot alkohol och andra droger på arbetsplatsen.
 • Alla tar hand om varandra och är uppmärksamma på sitt eget och kollegornas fysiska och mentala välbefinnande.
 • Den enskilde anställde har ansvaret för att följa dessa regler och förebygga skador och tillbud på sin arbetsplats.
 • Säkerställa att det finns rutiner för rapportering och uppföljning av olyckor, tillbud och övriga personalfrågor.
JPC Entreprenad AB, Stockholm 2022. 


Miljöpolicyn beskriver vår ambition och viljeriktning för miljöarbetet. Att verksamhet bedrivs med så liten påverkan på miljön som möjligt,

Detta sker genom att vi:

 • Begränsar antalet resor och transporter genom effektiv planering av det dagliga arbetet
 • Fortlöpande utbildar vår personal i frågor som berör miljö och hållbart byggande samt bidrar till ökad medvetenhet inom detta område.
 • Återvinner material när det är möjligt.
 • Källsorterar byggavfall och andra biprodukter.
 • Arbetar med miljömärkt material av god kvalitet i möjligaste mån.
 • Strävar efter att använda material som är återvinningsbart.
 •  

  JPC Entreprenad AB, Stockholm 2022

Vill du jobba med oss?